Hållbarhet

Fakta forsilfria bränslen
Fossila bränslen är den största källan till utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringarna.

Positivt är att man de senaste åren på alltfler håll världen runt har både insett och accepterat att vi av klimatskäl måste lämna större delen av jordens kvarvarande olje- och koltillgångar i marken.

Fossila bränslen är en rest från dåtidens djur och växter

Fossila bränslen består av organiska kol- och väteföreningar i sediment eller sedimenterad berggrund. De har sitt ursprung i små vattendjur och växter som dött och blivit liggande på bottnen av hav och insjöar. Så småningom har dessa organiska rester täckts av allt tjockare sedimentlager och utsatts för ökande tryck och temperatur.

Kol, olja och naturgas nybildas fortfarande, men förstås i mycket långsam takt.

Hållbarhet

FOSSILFRITT I VÅRA TANKAR

Åkerinäringen står för en riktigt stor utmaning och då främst kopplat till vår negativa klimatpåverkan.

FN har ett av sina globala mål att lösa klimatkrisen till 2030 vilket kommer påverka branschen vi jobbar inom Skogströms Termo & Logistik jobbar aktivt med att minska våra utsläpp och miljöpåverkan.

En viktig del i detta är att optimera godset på våra fordon så vi får fulla bilar och undviker en massa onödiga transportsträckor. Det kan innebära minskad turtäthet till vissa orter och att avsändaren sänder gods en till två gånger i veckan istället för tre till fyra gånger på vissa relationer dock styr våra kunder behov godsflödet och här måste vi alla hjälpas åt med bra planering och optimering om detta skall ge effekt.​

De senaste åren har vi genomfört en rad åtgärder för att leva upp till våra hållbarhetsmål, bland annat:

  • Investering i gasbil vilket ger 0 utsläpp av Co2 jämfört med traditionell lastbil som kör på en diesel.’
  • Tankar RME eller HVO100 när det är möjligt.
  • Bytt diesel till Preems Evolution Diesel eller motsvarande. Detta minskar vårt totala Co2-utsläpp med 12-25%.
  • Vi kan följa upp förarnas köregenskaper och fordonens förbrukning genom att vi mäter körsätt och hastighet.
  • Ständig utbildning av chaufförer i sparsam körning.
  • Investerat i nya energisnåla kylaggregat för drift på våra kyl- och frysanläggningar vilket även ger återvinning av energi som värme.

Vi kör helst med 100% förnybara drivmedel, vår samt våra kunders vilja är stor att minska utsläppen, dock så finns idag fortfarande osäkerhet på vilken väg vi som åkeri skall gå. En lastbil är en dyr investering och måste köras mellan 7-12 år (80 000- 150 000 mil) innan den är utsliten och skall bytas. Politiska beslut måste vara långsiktiga och tillgången på fossilfria bränslen måste säkerställas.

HÅLLBARA MEDARBETARE

Våra anställdas delaktighet och möjlighet att påverka har visat sig vara en viktig förutsättning för utvecklings- och bra kvalitetsarbete, men också för den enskilda individens motivation och välmående. Medarbetarperspektivet är viktigt, vilket avspeglas i den sociala hållbarheten. Denna handlar om att bygga ett stabilt samhälle där mänskliga behov uppfylls och med respekt för våra olikheter. För att så ska kunna ske krävs att våra verksamheter utvecklas på rätt sätt. Ekonomiskt hållbar utveckling av verksamheter skapar dessutom en viktig grund för framtida arbetsmöjligheter för våra medarbetare och trygghet i samhället.

HÅLLBAR TILLVÄXT OCH FÖRBÄTTRINGSARBETE

Alla verksamheter har olika former av kvalitetsbristkostnader och ineffektiva processer där det slösas bort stora resurser. Genom att Skogströms Termo & Logistiks fokusera på de behov våra kunder och andra intressenter verkligen har kan verksamheters processers effektivitet ökas. Vi jobbar för att i samverkan med kunder och andra intressenter skapa rätt värde varigenom onödigt resursslöseri förebyggs och minskas.

Skogströms Termo & Logistik verksamhet ska kontinuerligt utvecklas och förbättras mot långsiktiga mål vilket ska bidraga till en långsiktig och hållbar ekonomisk utveckling både för kunder och oss som leverantör av transport och logistiktjänster.

Viktiga delar är att vi kontinuerlig jobbar med kompetensutveckling, egenkontroller och revisioner. Vi utgår i verksamheten från skall kraven i ISO standarderna för kvalité, miljö och trafiksäkerhet samt vår inriktning är att under 2020 påbörja certifiering mot FSSC22000.

Förbränning ger utsläpp av koldioxid
Vid all förbränning bildas koldioxid, som bidrar till växthuseffekten. Utsläppen av koldioxid går inte att rena utan är direkt proportionella mot användningen av energin. Däremot skiljer sig koldioxidutsläppen åt mellan olika bränslen. Förbränning av kol ger upphov till högre utsläpp av koldioxid per energienhet än förbränning av olja och oljeprodukter som bensin och diesel.

Källa: BioFuel Region – för ett ofossilt Sverige, läs mer här.

Våra leverantörer av fossilfria bränslen uppfyller EU:s hållbarhetskriterier.
Det som kallas biodiesel exempelvis Preems Evolution Diesel och OKQ8/IDS Diesel Bio+. Detta drivmedel har fortsatt negativ miljöpåverkan beroende på vilken inblandning av förnybara bränslen som görs. Så snart vi kan så kommer även dessa produkter fasas ut och vi övergår då helt till det som benämns forsillfria drivmedel.

Policy

Företagets olika Policy är våra riktlinjer och vägledning för oss i verksamheten för att vi skall uppnå önskade mål, klicka på länken nedan för dokumenten.